เตือน การส่งงบการเงินประจำปีและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทางออนไลน์ DBD e-Filing

รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับนโยบาย เศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ ประเทศ โดยมีการปฏิรูประบบการทำงานของราชการ
เพื่อเอื้อต่อระบบเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐเดินหน้าตอบสนองนโยบายนี้ นโยบายที่อยู่บนพื้นฐานของระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การสนองตอบภาคธุรกิจและประชาชน มีความรวดเร็วฉับไวตามเทคโนโลยีที่ย่อโลกด้วยปลายนิ้ว
 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ผลักดันให้นิติบุคคลที่ทำธุรกิจอยู่ในประเทศไทย ต้องนำส่งงบการเงินทาง อิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ซึ่งจะเกิดผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ดีต่อการตรวจสอบการขับเคลื่อนของธุรกิจในประเทศ เพราะจะทราบได้ทันทีว่า มีธุรกิจที่ทำธุรกิจอยู่เท่าไร แนวโน้มการขยายตัวเป็นอย่างไร โดยข้อมูลที่นำส่งผ่านระบบ DBD e-Filing จะเผยแพร่ในเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หัวข้อ “คลังข้อมูลุรกิจ” ทันทีที่งบการเงินได้รับการอนุมัติ เพื่อใช้ประกอบการดำเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการนำข้อมูลไป ใช้ในการวางแผนและกำหนดนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับประเทศ ต่างจากเดิมที่นำส่งงบการเงินในรูปแบบกระดาษกว่าจะตรวจสอบ วิเคราะห์ได้ ก็ต้องใช้เวลาในการ Rekey ประมาณ 6 เดือนหลังจากที่ส่งงบการเงินแล้ว
 
นอกจากนิติบุคคลต้องนำส่งงบการเงินภายในเวลาที่กำหนดแล้ว กฎหมายกำหนดให้ต้องนำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วย ภายใน 14 วัน
หลังจากประชุมใหญ่ หากไม่นำส่ง หรือนำส่งล่าช้า จะต้องถูกดำเนินคดีฐานไม่นำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นภายในกำหนด 14 วัน นับแต่วัน ประชุมสามัญตามพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมาคมและ มูลนิธิ พ.ศ.2499 ด้วย
 
นิติบุคคลสามารถสมัครลงทะเบียนใช้งานระบบ DBD e-Filing ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th หัวข้อ “บริการออนไลน์”
เมนู “ระบบการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Filing” เมนู “ลงทะเบียนใช้งานระบบ e-Filing”
 
กรมฯ ได้อำนวยความสะดวกให้แก่นิติบุคคลที่นำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) โดย จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์กว่า 30 เครื่อง และเจ้าหน้าที่เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ให้คำแนะนำวิธีการกรอก งบการเงิน สำหรับนิติบุคคลที่สนใจสามารถนำงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จัดทำเสร็จแล้วมากรอก/ และนำส่งผ่านระบบ DBD e-Filing ในทุกวันทำการจันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 08.30 น. -16.30 น. ติดต่อรับบัตร คิวได้ที่ ฝ่ายบริหารจัดการงบการเงิน efiling และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ชั้น 10 กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจ การค้า

กองข้อมูลธุรกิจ

กันยายน 2561