เลขทะเบียนนิติบุคคล :
รหัสผ่าน :
รหัสผ่าน 8-13 ตัวอักษร
 
 
 
นิติบุคคลที่จัดตั้งผ่านระบบ e-Registration สามารถใช้ รหัสผ่าน ของนิติบุคคลในการนำส่งงบการเงิน
ในระบบ DBD e-Filing ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนขอรหัสผ่านของระบบ DBD e-Filing